Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním elektronického formuláře a/nebo dotazu prostřednictvím internetových stránek společnosti GREEN SWAN PHARMACEUTICALS CR, a.s. (dále jen „GS“) vyjadřuje uživatel dobrovolně svůj výslovný souhlas, aby společnost GS po dobu tří let od odeslání formuláře a/nebo dotazu zpracovávala a uchovávala jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, zdravotní pojišťovna uživatele, pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb), to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.

Odesláním dotazu obsahujícího údaj o zdravotním stavu uživatele prostřednictvím internetových stránek společnosti GS, vyjadřuje uživatel dobrovolně svůj výslovný souhlas, aby společnost GS po nezbytnou dobu od odeslání dotazu zpracovávala a uchovávala tento osobní údaj za účelem zodpovězení dotazu uživatele, to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

Uživatel zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím sdělené osobní údaje byly po nezbytnou dobu použity a zpracovávány v plném rozsahu k výše uvedeným účelům i prostřednictvím třetích osob pověřených společností GS, v případě dotazu obsahujícího údaj o zdravotním stavu uživatele zejména specialistů v oboru za účelem zodpovězení dotazu uživatele zadaného prostřednictvím internetových stránek společnosti GS.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Uživatel má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, a to písemnou formou doručeným do sídla společnosti GS. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení společnosti GS. Uživatel má dále práva dle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním společnosti GS porušeno právo uživatele jakožto subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména.

Dotazy, vyjma části obsahující osobní údaje, jež budou zadány prostřednictvím internetových stránek společnosti GS, nejsou s ohledem na jejich charakter stránek považovány za důvěrné a zřizovatel má právo tyto dotazy publikovat a nakládat s nimi podle svého uvážení, to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

Společnost GS nenese žádnou odpovědnost za nesprávné použití či interpretaci informací uvedených na internetových stránkách společnosti GS či obsažených v odpovědi na dotaz uživatele zaslané na jeho emailovou adresu. Informace slouží jako nezávazný informační zdroj a nenahrazují lékařskou či jinou odbornou péči.